Jaarverslag MR 2018-2019.pdf

Informatie over de MR

 
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school.
Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • Het schoolplan
  • Het vakantierooster
  • De begroting
  • De formatie
  • De schoolgids
De taken van de leerkrachten De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengt, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project. Om het standpunt bij instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.
Daarnaast informeert de directeur de MR zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. De MR kan ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Spolt over allerlei onderwerpen.
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod en welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld.
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Contact met de MR?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder aangaan is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

MR-Personeelsgeleding:                      MR-Oudergeleding:
Reggie Geboers-Huijs (voorzitter)      Jolanda Simons
Sandra van der Pouw-Kraan               Isabella Giorgi
Lianne Engelen-Mols                           Judith Peters